• نام پروژه: مجتمع تجاری اداری فرهنگی تفریحی آیسان تبریز
  • کارفرما: شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه(بانک شهر)
  • موقعیت مکانی: تبریز
  • مدت پروژه: 18 ماه
  • مراحل انجام خدمت: مراحل اول، دوم و سوم