• نام پروژه: برج های مسکونی تیپ N و G چیتگر
  • کارفرما: موسسه مسکونی سازان بتاجا
  • موقعیت مکانی: تهران
  • مدت پروژه: 6 ماه
  • مراحل انجام خدمت: مراحل اول، دوم