• نام پروژه: محموعه فرهنگی ورزشی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
  • کارفرما: دانشگاه تهران - سازمان عمران مناطق شهرداری تهران
  • موقعیت مکانی: تهران
  • مدت پروژه: 24 ماه
  • مراحل انجام خدمت: مراحل اول، دوم و سوم