• نام پروژه: مجموعه فرهنگی ورزشی قائم
  • کارفرما: شهرداری منطقه یک تهران
  • موقعیت مکانی: تهران
  • مدت پروژه: 12 ماه
  • مراحل انجام خدمت: مراحل اول، دوم و سوم