• نام پروژه: پردیس البرز دانشگاه تهران
  • کارفرما: پردیس البرز دانشگاه تهران
  • موقعیت مکانی: البرز
  • مدت پروژه: 12 ماه
  • مراحل انجام خدمت: مراحل اول، دوم و سوم