• نام پروژه: مجموعه اقامتی گردشگری یاس متین انزلی(سنگاچین)
  • کارفرما: شرکت توسعه گردشگری کاروانسرای پارس
  • موقعیت مکانی: بندر انزلی
  • مدت پروژه: 24 ماه
  • مراحل انجام خدمت: مراحل اول، دوم و سوم