• نام پروژه: ساختمان مرکزی بانک تجارت
  • کارفرما: بانک تجارت
  • موقعیت مکانی: تهران
  • مدت پروژه: 12 ماه
  • مراحل انجام خدمت: مراحل اول، دوم و سوم