• نام پروژه: خوابگاه دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
  • کارفرما: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
  • موقعیت مکانی: ساوه
  • مدت پروژه: 6 ماه
  • مراحل انجام خدمت: مراحل اول و دوم