سید بهشید حسینی

سید بهشید حسینی

عضو هیئت مدیره / دکترای معماری

احمد یاری

احمد یاری

رئیس هیئت مدیره / کارشناس ارشد معماری

سید حامد حسینی

سید حامد حسینی

مدیرعامل / کارشناسی عمران

سید علی حسینی

سید علی حسینی

نائب رئیس هیئت مدیره / کارشناسی عمران